top of page

UCZNIOWIE/STUDENCI (STUDENTS)

🔗 listen now on youtube: https://youtu.be/bVcJyDvNGxo?si=Pvy-AWRutBwmTiDu

45 affirmations for students:

1. I am capable of learning and achieving great things.

2. I am confident in my ability to overcome challenges.

3. I am focused and attentive in my studies.

4. I am open to new knowledge and experiences.

5. I am organized and manage my time effectively.

6. I am resilient and embrace setbacks as opportunities to learn.

7. I am fully engaged in my learning journey.

8. I am prepared and well-equipped for success.

9. I am curious and eager to explore new subjects.

10. I am in control of my academic success.

11. I am motivated to excel in my studies.

12. I am a dedicated and hardworking student.

13. I am patient with myself as I grasp new concepts.

14. I am persistent and never give up on my goals.

15. I am responsible for my own learning and growth.

16. I am a problem solver and critical thinker.

17. I am confident in asking questions and seeking help.

18. I am adaptable and open to different learning approaches.

19. I am creative in finding innovative solutions.

20. I am focused on continuous improvement.

21. I am positive, and I believe in my potential.

22. I am disciplined and manage distractions effectively.

23. I am proud of my achievements and progress.

24. I am ready to face exams with confidence.

25. I am a lifelong learner, always seeking knowledge.

26. I am grateful for the opportunities to learn and grow.

27. I am respectful of my teachers and peers.

28. I am kind to myself and practice self-care during busy times.

29. I am energized and motivated to study.

30. I am embracing challenges as stepping stones to success.

31. I am organized and manage my assignments with ease.

32. I am focused and attentive during lectures and classes.

33. I am open to feedback and use it to improve.

34. I am a positive influence on my classmates.

35. I am setting clear goals and working towards them.

36. I am confident in my test-taking abilities.

37. I am patient and persevere through difficult topics.

38. I am cultivating a growth mindset in my studies.

39. I am developing strong study habits that serve me well.

40. I am balancing my academic pursuits with a healthy lifestyle.

41. I am confident in presenting my ideas and projects.

42. I am prepared and ready for any academic challenge.

43. I am embracing mistakes as opportunities to learn and grow.

44. I am making meaningful connections between subjects.

45. I am managing stress and staying focused on my goals.

 

45 afirmacji dla uczniów:

 

1. Jestem zdolny/zdolna do nauki i osiągania wielkich rzeczy.

2. Jestem pewny/pewna siebie w zdolności pokonywania wyzwań.

3. Skupiam się i jestem uważny/uważna w nauce.

4. Jestem otwarty/otwarta na nową wiedzę i doświadczenia.

5. Jestem zorganizowany/zorganizowana i efektywnie zarządzam czasem.

6. Jestem odporny/odporna i przyjmuję niepowodzenia jako okazje do nauki.

7. W pełni angażuję się w swoją podróż edukacyjną.

8. Jestem przygotowany/przygotowana i dobrze wyposażony/wyposażona do sukcesu.

9. Jestem ciekawy/ciekawa i chętny/chętna do eksplorowania nowych przedmiotów.

10. Mam kontrolę nad swoim sukcesem akademickim.

11. Jestem zmotywowany/zmotywowana do doskonalenia się w nauce.

12. Jestem oddanym/oddaną i pracowitym/pracowitą uczniem/uczennicą.

13. Cierpliwie przyswajam nowe pojęcia.

14. Jestem wytrwały/wytrwała i nigdy nie rezygnuję z celów.

15. Ponoszę odpowiedzialność za swoją naukę i rozwój.

16. Jestem rozwiązywaczem/rozwiązywaczką problemów i myślicielem/myślicielką krytycznym/crityczną.

17. Jestem pewny/pewna siebie w zadawaniu pytań i szukaniu pomocy.

18. Jestem elastyczny/elastyczna i otwarty/otwarta na różne podejścia do nauki.

19. Jestem kreatywny/kreatywna w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań.

20. Skupiam się na ciągłym doskonaleniu.

21. Jestem pozytywny/pozytywna i wierzę w moje możliwości.

22. Jestem zdyscyplinowany/zdyscyplinowana i skutecznie zarządzam rozproszeniem uwagi.

23. Jestem dumny/dumna ze swoich osiągnięć i postępów.

24. Jestem gotów/gotowa zmierzyć się z egzaminami z pewnością siebie.

25. Jestem uczniem/uczennicą na całe życie, zawsze poszukującym/poszukującą wiedzy.

26. Czuję wdzięczność za możliwości nauki i rozwoju.

27. Stosuję się z szacunkiem do moich nauczycieli i kolegów/koleżanek.

28. Jestem życzliwy/życzliwa dla siebie i dbam o siebie w trakcie intensywnego okresu nauki.

29. Mam energię i motywację do nauki.

30. Przyjmuję wyzwania jako kamienie milowe na drodze do sukcesu.

31. Jestem zorganizowany/zorganizowana i bez trudu radzę sobie z zadaniami.

32. Skupiam się i jestem uważny/uważna podczas wykładów i lekcji.

33. Jestem otwarty/otwarta na opinie i korzystam z nich do poprawy.

34. Wpływam pozytywnie na moich kolegów/koleżanki z klasy.

35. Wyznaczam sobie jasne cele i dążę do ich osiągnięcia.

36. Jestem pewny/pewna siebie w zdawaniu egzaminów.

37. Jestem cierpliwy/cierpliwa i przetrwam trudne tematy.

38. Wprowadzam w życie podejście rozwoju umysłu.

39. Tworzę mocne nawyki nauki, które mi służą.

40. Balansuję pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia.

41. Jestem pewny/pewna siebie w prezentacji swoich pomysłów i projektów.

42. Jestem przygotowany/przygotowana i gotowy/gotowa na każde akademickie wyzwanie.

43. Przyjmuję błędy jako okazje do nauki i rozwoju.

44. Tworzę wartościowe połączenia między przedmiotami.

45. Radzę sobie ze stresem i koncentruję się na celach.

bottom of page