top of page

RODZICE (PARENTS)

25 affirmations for parents:

 

1. I am a loving and capable parent.

2. My love and presence are the greatest gifts I can give my child.

3. I embrace each day as an opportunity to connect and nurture my child.

4. I trust my instincts and make the best decisions for my family.

5. I create a safe and supportive environment for my child to thrive in.

6. I am patient and understanding, guiding my child with love and compassion.

7. I am a positive role model, teaching important values through my actions.

8. I celebrate my child's uniqueness and encourage their individuality.

9. I am resilient in facing challenges and find solutions that benefit my family.

10. I take time for self-care, ensuring I have the energy to care for my child.

11. I communicate openly and listen attentively to my child's thoughts and feelings.

12. I am present in the moment, cherishing the memories we create together.

13. I provide consistent boundaries and discipline with love and understanding.

14. I am grateful for the opportunity to watch my child grow and learn.

15. I am adaptable and open-minded, learning and growing alongside my child.

16. I embrace both the joys and the difficulties of parenthood with grace.

17. I choose words that uplift and encourage my child's self-esteem.

18. I find joy in simple moments, creating a sense of wonder in my child's life.

19. I am a source of comfort and support during times of uncertainty.

20. I am a source of unconditional love and acceptance for my child.

21. I foster a sense of curiosity and exploration in my child's life.

22. I lead by example, showing my child the importance of kindness and empathy.

23. I acknowledge my efforts and forgive myself for any mistakes I make.

24. I prioritize quality time with my child, building a strong and lasting bond.

25. I am grateful for the privilege of being a parent and cherish every moment.

 

Repeat these affirmations daily to reinforce a positive mindset and nurturing approach to parenting.

 

Oczywiście, oto tłumaczenie 25 afirmacji dla rodziców na język polski:

 

1. Jestem kochającym i kompetentnym rodzicem.

2. Moja miłość i obecność to największe prezenty, jakie mogę dać mojemu dziecku.

3. Przyjmuję każdy dzień jako okazję do nawiązania kontaktu i pielęgnowania mojego dziecka.

4. Wierzę w swoje instynkty i podejmuję najlepsze decyzje dla mojej rodziny.

5. Tworzę bezpieczne i wspierające środowisko, w którym moje dziecko może się rozwijać.

6. Jestem cierpliwy i wyrozumiały, kierując moje dziecko miłością i współczuciem.

7. Jestem pozytywnym wzorem do naśladowania, ucząc ważnych wartości poprzez swoje działania.

8. Celebruję unikalność mojego dziecka i zachęcam do jego indywidualności.

9. Jestem odporny w obliczu wyzwań i znajduję rozwiązania, które korzystają mojej rodzinie.

10. Poświęcam czas na dbanie o siebie, zapewniając sobie energię do opieki nad moim dzieckiem.

11. Komunikuję się otwarcie i słucham uważnie myśli i uczuć mojego dziecka.

12. Jestem obecny w chwili, ceniąc wspólnie tworzone wspomnienia.

13. Ustanawiam spójne granice i dyscyplinę z miłością i zrozumieniem.

14. Jestem wdzięczny za możliwość obserwowania, jak moje dziecko rośnie i się uczy.

15. Jestem elastyczny i otwarty na nowe pomysły, ucząc się i rozwijając razem z moim dzieckiem.

16. Przyjmuję zarówno radości, jak i trudności rodzicielstwa z wdzięcznością.

17. Wybieram słowa, które podnoszą i zachęcają do wzrostu poczucia własnej wartości mojego dziecka.

18. Cieszę się z prostych chwil, tworząc poczucie zdumienia w życiu mojego dziecka.

19. Jestem źródłem wsparcia i pocieszenia w czasach niepewności.

20. Jestem źródłem bezwarunkowej miłości i akceptacji dla mojego dziecka.

21. Wspieram zainteresowanie i eksplorację w życiu mojego dziecka.

22. Daję przykład, pokazując mojemu dziecku, jak ważne są życzliwość i empatia.

23. Uznaję moje wysiłki i wybaczam sobie za ewentualne błędy, które popełniam.

24. Priorytetyzuję jakość czasu spędzanego z moim dzieckiem, budując silną i trwałą więź.

25. Jestem wdzięczny za przywilej bycia rodzicem i cieszę się każdą chwilą.

bottom of page