top of page

MATKI (MOTHERS)

🔗 listen now on youtube: https://youtu.be/Gr7B76giZBI?si=mvce6XSD152cM1hF

 

45 affirmations for mothers:

 

1. I am a loving and nurturing mother, doing my best for my family.

2. I embrace the challenges of motherhood with patience and grace.

3. My love and presence have a positive impact on my children's lives.

4. I trust my instincts and make decisions that benefit my family.

5. I am strong and resilient, facing motherhood's ups and downs with courage.

6. I create a warm and supportive home where my children feel safe and loved.

7. I am a role model, teaching important values through my actions.

8. I take time for self-care, ensuring I have the energy to care for my family.

9. I am a patient listener, nurturing open communication with my children.

10. I celebrate the unique qualities and strengths of each of my children.

11. I am present in the moment, cherishing the precious time with my family.

12. I find joy in the small moments and create lasting memories.

13. I am an advocate for my children's well-being and happiness.

14. I am a source of comfort and support during both joyful and challenging times.

15. I prioritize quality time with my children, building strong connections.

16. I am adaptable and embrace change, evolving alongside my family.

17. I am grateful for the privilege of being a mother and the love it brings.

18. I am organized and manage my family's needs with efficiency.

19. I am patient with myself, forgiving any perceived mistakes or shortcomings.

20. I create a balance between my role as a mother and my individual identity.

21. I am creative in finding solutions to the demands of motherhood.

22. I am a good listener and provide emotional support for my children.

23. I find humor in everyday situations and keep a positive outlook.

24. I am confident in my parenting choices and trust in my abilities.

25. I am a constant source of encouragement, helping my children grow.

26. I embrace the imperfections of motherhood and learn from them.

27. I am a source of wisdom and guidance for my children's journey.

28. I cherish the special moments and create a loving atmosphere at home.

29. I am patient and understanding, guiding my children with empathy.

30. I am a lifelong learner, always seeking ways to improve as a mother.

31. I create a nurturing environment where my children can flourish.

32. I am adaptable and flexible in meeting my family's changing needs.

33. I am grateful for the laughter and joy my children bring into my life.

34. I am organized and manage my family's routines with ease.

35. I am present and attentive, giving my children my full attention.

36. I am a source of unconditional love and acceptance for my children.

37. I am a positive influence, helping my children make good choices.

38. I create opportunities for my children to explore, learn, and grow.

39. I am patient in teaching life's lessons and imparting values.

40. I am open to seeking support and advice when needed.

41. I find beauty in the chaos and treasure every moment with my children.

42. I am adaptable and embrace the unpredictability of motherhood.

43. I am a source of comfort, lending a listening ear to my children.

44. I am proud of my role as a mother and the impact I have on my family.

45. I am patient and calm in the face of challenges, providing stability.

 

 

45 afirmacji dla matek:

 

1. Jestem kochającą i opiekuńczą matką, dającą z siebie wszystko dla swojej rodziny.

2. Przyjmuję wyzwania macierzyństwa z cierpliwością i wdziękiem.

3. Moja miłość i obecność mają pozytywny wpływ na życie moich dzieci.

4. Wierzę w siebie i swoje umiejętności.

5. Jestem silna i wytrzymała, radząc sobie z codziennością macierzyństwa z odwagą.

6. Tworzę ciepłe i wspierające otoczenie domowe, w którym moje dzieci czują się bezpieczne i kochane.

7. Jestem wzorem do naśladowania, ucząc ważnych wartości poprzez swoje działania.

8. Poświęcam czas na dbanie o siebie, zapewniając sobie energię do opieki nad rodziną.

9. Jestem cierpliwą słuchaczką, wspierając otwartą komunikację z moimi dziećmi.

10. Cieszę się z unikalnych cech i mocnych stron każdego z moich dzieci.

11. Jestem obecna w chwili, ciesząc się cennym czasem spędzonym z rodziną.

12. Cieszę się z małych momentów i tworzę trwałe wspomnienia.

13. Jestem obrończynią dobrostanu i szczęścia moich dzieci.

14. Jestem źródłem komfortu i wsparcia zarówno w radosnych, jak i trudnych chwilach.

15. Priorytetem jest spędzanie jakościowego czasu z moimi dziećmi, budując silne więzi.

16. Jestem elastyczna i dostosowuję się do zmiany, rozwijając się razem z rodziną.

17. Jestem wdzięczna za przywilej bycia matką i miłość, którą to przynosi.

18. Jestem zorganizowana i zarządzam potrzebami mojej rodziny z łatwością.

19. Cierpliwie podchodzę do siebie, wybaczając sobie wszelkie odczuwane błędy lub niedoskonałości.

20. Tworzę równowagę między rolą matki a swoją tożsamością indywidualną.

21. Jestem kreatywna w poszukiwaniu rozwiązań dla wymagań macierzyństwa.

22. Jestem dobrym słuchaczem i zapewniam wsparcie emocjonalne moim dzieciom.

23. Widzę humor w codziennych sytuacjach i utrzymuję pozytywne nastawienie.

24. Jestem pewna swoich wyborów rodzicielskich i ufam w swoje zdolności.

25. Jestem stałym źródłem zachęty, pomagając swoim dzieciom w ich rozwoju.

26. Przyjmuję niedoskonałości macierzyństwa i uczę się na ich podstawie.

27. Jestem źródłem mądrości i wskazówek w podróży moich dzieci.

28. Cieszę się ze szczególnych chwil i tworzę kochającą atmosferę w domu.

29. Jestem cierpliwa i zrozumiała, kierując dziećmi z empatią.

30. Jestem wiecznym uczniem, zawsze szukającym sposobów na poprawę jako matka.

31. Tworzę opiekuńcze środowisko, w którym moje dzieci mogą kwitnąć.

32. Jestem elastyczna i potrafię dostosować się do zmieniających się potrzeb mojej rodziny.

33. Jestem wdzięczna za śmiech i radość, które moje dzieci przynoszą do mojego życia.

34. Jestem zorganizowana i efektywnie zarządzam rutynami mojej rodziny.

35. Jestem obecna i zaangażowana, poświęcając moim dzieciom moją pełną uwagę.

36. Jestem źródłem bezwarunkowej miłości i akceptacji dla moich dzieci.

37. Jestem pozytywnym wpływem, pomagając moim dzieciom podejmować dobre decyzje.

38. Tworzę okazje dla moich dzieci do eksplorowania, uczenia się i rozwoju.

39. Jestem cierpliwa w przekazywaniu życiowych lekcji i wartości.

40. Jestem otwarta na szukanie wsparcia i porad, kiedy jest to potrzebne.

41. Widzę piękno w chaosie i cieszę się każdą chwilą spędzoną z moimi dziećmi.

42. Jestem elastyczna i potrafię dostosować się do nieprzewidywalnych zmian macierzyństwa.

43. Jestem źródłem pociechy, słuchając uważnie moich dzieci.

44. Jestem dumna z mojej roli matki i wpływu, jaki mam na moją rodzinę.

45. Jestem cierpliwa i spokojna w obliczu wyzwań, zapewniając stabilność.

bottom of page