top of page

100 PYTAŃ...
... jakie możesz zadać lekarz pacjentowi. | 100 Questions a Doctor Can Ask the Patient

Version 🇬🇧🇺🇸

1. What seems to be the main issue bringing you in today?
2. When did you first notice your symptoms?
3. Can you describe the nature of your symptoms (e.g., pain, fatigue, dizziness)?
4. On a scale of 1 to 10, how would you rate the severity of your symptoms?
5. Have you experienced similar symptoms in the past?
6. Have you recently traveled to any other regions or countries?
7. Have you been in contact with anyone who has been sick recently?
8. Do you have any known allergies?
9. Are you currently taking any medications or supplements?
10. Have you had any recent surgeries or hospitalizations?
11. Do you have a family history of any medical conditions?
12. Can you describe your typical diet and exercise routine?
13. How would you describe your overall stress level?
14. Are you experiencing any changes in your appetite or weight?
15. Do you smoke, or have you ever smoked in the past?
16. How much alcohol do you consume on a weekly basis?
17. Do you use recreational drugs?
18. Are you sexually active, and if so, do you practice safe sex?
19. Have you noticed any changes in your sleep patterns?
20. Do you experience any headaches or migraines?
21. Are you currently experiencing any vision or hearing problems?
22. Have you noticed any changes in your bowel habits?
23. Do you experience any urinary symptoms, such as pain or difficulty urinating?
24. Have you noticed any skin changes or abnormalities?
25. Do you have any chronic medical conditions, such as diabetes or hypertension?
26. Are you up to date on your vaccinations?
27. Have you had any recent infections or illnesses?
28. Have you experienced any recent trauma or injuries?
29. Are you currently experiencing any chest pain or shortness of breath?
30. Do you have any history of heart disease or high cholesterol?
31. Have you ever been diagnosed with a mental health condition, such as depression or anxiety?
32. Are you currently under any emotional stress or experiencing mood changes?
33. Have you noticed any changes in your memory or cognitive function?
34. Do you have any history of seizures or neurological disorders?
35. Are you experiencing any joint pain or stiffness?
36. Have you noticed any swelling or inflammation in your limbs?
37. Do you have any history of arthritis or autoimmune diseases?
38. Are you currently experiencing any difficulty with mobility or balance?
39. Have you noticed any changes in your appetite or sense of taste?
40. Are you experiencing any difficulty swallowing or speaking?
41. Have you had any recent dental issues or procedures?
42. Do you have any history of gastrointestinal problems, such as acid reflux or ulcers?
43. Have you noticed any changes in your menstrual cycle or gynecological health?
44. Are you currently pregnant or trying to conceive?
45. Have you had any recent issues with fertility or sexual function?
46. Are you experiencing any respiratory symptoms, such as coughing or wheezing?
47. Have you had any recent exposure to environmental toxins or pollutants?
48. Do you have any history of allergies or asthma?
49. Have you noticed any swelling or tenderness in your lymph nodes?
50. Do you have any concerns about your sexual health or reproductive function?
51. Are you experiencing any symptoms related to menopause or hormonal changes?
52. Have you had any recent screenings or tests done?
53. Are you up to date on your preventive care, such as vaccinations and screenings?
54. Do you have any concerns about your overall health or well-being?
55. Are you currently experiencing any difficulties at work or in your personal life?
56. Have you made any recent lifestyle changes that could be affecting your health?
57. Are you currently on any special diets or following specific nutritional guidelines?
58. Do you have any concerns about your risk of developing certain diseases or conditions?
59. Are you experiencing any discomfort or pain during our conversation?
60. Do you have any questions or concerns you'd like to discuss further?
61. Have you noticed any changes in your energy levels or stamina?
62. Are you experiencing any numbness or tingling sensations?
63. Have you noticed any changes in your hair or nail health?
64. Do you have any concerns about your bone health or risk of fractures?
65. Have you experienced any episodes of fainting or loss of consciousness?
66. Do you have any concerns about your reproductive health or fertility?
67. Are you experiencing any symptoms of dehydration or electrolyte imbalance?
68. Have you noticed any changes in your body temperature regulation?
69. Are you currently experiencing any dental or oral health issues?
70. Do you have any concerns about your risk of developing cancer?
71. Are you experiencing any unusual fatigue or weakness?
72. Have you noticed any changes in your bladder or bowel control?
73. Do you have any concerns about your risk of developing heart disease?
74. Are you experiencing any difficulties with your sense of smell or taste?
75. Have you noticed any changes in your nail or skin health?
76. Do you have any concerns about your risk of developing diabetes?
77. Are you experiencing any problems with your joints or muscles?
78. Have you noticed any changes in your menstrual cycle or menstrual flow?
79. Do you have any concerns about your risk of developing osteoporosis?
80. Are you experiencing any symptoms of anemia or blood disorders?
81. Have you noticed any changes in your hearing or balance?
82. Do you have any concerns about your risk of developing stroke or vascular disease?
83. Are you currently experiencing any symptoms of an allergic reaction?
84. Have you noticed any changes in your speech or language abilities?
85. Do you have any concerns about your risk of developing kidney disease?
86. Are you experiencing any problems with your memory or concentration?
87. Have you noticed any changes in your skin color or pigmentation?
88. Do you have any concerns about your risk of developing liver disease?
89. Are you experiencing any difficulties with your digestion or bowel movements?
90. Have you noticed any changes in your body weight or shape?
91. Do you have any concerns about your risk of developing respiratory diseases such as COPD or asthma?
92. Are you currently experiencing any symptoms of gastrointestinal reflux or heartburn?
93. Have you noticed any changes in your sleep patterns or quality of sleep?
94. Do you have any concerns about your risk of developing neurological conditions such as Alzheimer's disease or Parkinson's disease?
95. Are you experiencing any symptoms of dehydration or electrolyte imbalance?
96. Have you noticed any changes in your skin texture or elasticity?
97. Do you have any concerns about your risk of developing autoimmune diseases?
98. Are you currently experiencing any symptoms of anxiety or depression?
99. Have you noticed any changes in your mood or emotional well-being?
100. Is there anything else you'd like to discuss or any other symptoms you're experiencing that we haven't covered yet?

WERSJA 🇵🇱

1. Jaki główny problem skłonił Cię do przyjścia dzisiaj?
2. Kiedy po raz pierwszy zauważyłeś swoje objawy?
3. Czy możesz opisać charakter swoich objawów (np. ból, zmęczenie, zawroty głowy)?
4. W skali od 1 do 10, jak oceniasz nasilenie swoich objawów?
5. Czy wcześniej doświadczałeś podobnych objawów?
6. Czy niedawno podróżowałeś do innych regionów lub krajów?
7. Czy miałeś kontakt z kimś, kto niedawno był chory?
8. Czy masz jakieś znane alergie?
9. Czy obecnie przyjmujesz jakiekolwiek leki lub suplementy?
10. Czy miałeś niedawno jakieś operacje lub hospitalizacje?
11. Czy masz w rodzinie historię jakichkolwiek schorzeń medycznych?
12. Czy możesz opisać swoją typową dietę i rutynę ćwiczeń?
13. Jak opisałbyś swój ogólny poziom stresu?
14. Czy doświadczasz zmian w apetycie lub wadze?
15. Czy palisz, czy kiedykolwiek paliłeś?
16. Jak dużo alkoholu spożywasz tygodniowo?
17. Czy używasz narkotyków rekreacyjnych?
18. Czy jesteś aktywny seksualnie, i jeśli tak, czy praktykujesz bezpieczny seks?
19. Czy zauważyłeś zmiany w swoich wzorcach snu?
20. Czy doświadczasz bólów głowy lub migren?
21. Czy obecnie doświadczasz problemów ze wzrokiem lub słuchem?
22. Czy zauważyłeś zmiany w nawykach jelitowych?
23. Czy doświadczasz objawów układu moczowego, takich jak ból lub trudności w oddawaniu moczu?
24. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w skórze lub nieprawidłowości?
25. Czy masz jakiekolwiek przewlekłe schorzenia, takie jak cukrzyca lub nadciśnienie?
26. Czy jesteś aktualnie zaszczepiony?
27. Czy miałeś niedawno jakiekolwiek infekcje lub choroby?
28. Czy doświadczyłeś ostatnio jakiegoś urazu lub kontuzji?
29. Czy obecnie doświadczasz jakichkolwiek bólów w klatce piersiowej lub duszności?
30. Czy masz historię chorób serca lub

wysokiego cholesterolu?
31. Czy kiedykolwiek zostałeś zdiagnozowany z zaburzeniem psychicznym, takim jak depresja lub lęk?
32. Czy obecnie jesteś pod jakimkolwiek stresem emocjonalnym lub doświadczasz zmian nastroju?
33. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w pamięci lub funkcjach poznawczych?
34. Czy masz historię padaczki lub zaburzeń neurologicznych?
35. Czy doświadczasz bólu lub sztywności stawów?
36. Czy zauważyłeś jakiekolwiek obrzęki lub zapalenie kończyn?
37. Czy masz historię zapalenia stawów lub chorób autoimmunologicznych?
38. Czy obecnie doświadczasz trudności z ruchliwością lub równowagą?
39. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w apetycie lub zmysłach smaku?
40. Czy doświadczasz trudności w połykaniu lub mówieniu?
41. Czy miałeś ostatnio jakieś problemy dentystyczne lub zabiegi?
42. Czy masz historię problemów żołądkowo-jelitowych, takich jak zgaga lub wrzody?
43. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w cyklu miesiączkowym lub zdrowiu ginekologicznym?
44. Czy jesteś obecnie w ciąży lub próbujesz zajść w ciążę?
45. Czy miałeś ostatnio problemy z płodnością lub funkcją seksualną?
46. Czy doświadczasz objawów układu oddechowego, takich jak kaszel lub świszczący oddech?
47. Czy miałeś ostatnio kontakt z toksynami lub zanieczyszczeniami środowiska?
48. Czy masz historię alergii lub astmy?
49. Czy zauważyłeś jakiekolwiek obrzęki lub tkliwość w węzłach chłonnych?
50. Czy masz jakieś obawy dotyczące zdrowia seksualnego lub funkcji rozrodczych?
51. Czy doświadczasz objawów związanych z menopauzą lub zmianami hormonalnymi?
52. Czy miałeś ostatnio jakieś badania przesiewowe lub testy?
53. Czy jesteś na bieżąco ze swoją opieką profilaktyczną, taką jak szczepienia i badania przesiewowe?
54. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ogólnego stanu zdrowia lub samopoczucia?
55. Czy obecnie doświadczasz trudności w pracy lub życiu osobistym?
56. Czy wprowadziłeś ostatnio jakiekolwiek zmiany stylu życia, które mogą wpływać na Twoje zdrowie?
57. Czy obecnie stosujesz jakieś specjalne diety lub przestrzegasz określonych wytycznych żywieniowych?
58. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka wiązania pewnych chorób lub schorzeń?
59. Czy doświadczasz jakichkolwiek dolegliwości lub bólu podczas naszej rozmowy?
60. Czy masz jakieś pytania lub obawy, które chciałbyś omówić bardziej szczegółowo?
61. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w poziomie energii lub wytrzymałości?
62. Czy doświadczasz jakichkolwiek uczucia drętwienia lub mrowienia?
63. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w zdrowiu włosów lub paznokci?
64. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia kości lub ryzyka złamań?
65. Czy doświadczyłeś epizodów omdlenia lub utraty przytomności?
66. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia reprodukcyjnego lub płodności?
67. Czy doświadczasz objawów odwodnienia lub zaburzeń elektrolitowych?
68. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w regulacji temperatury ciała?
69. Czy obecnie doświadczasz problemów stomatologicznych lub jamy ustnej?
70. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju raka?
71. Czy doświadczasz nietypowego zmęczenia lub osłabienia?
72. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w kontroli pęcherza lub jelit?
73. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju choroby serca?
74. Czy doświadczasz jakichkolwiek trudności z węchem lub smakiem?
75. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w zdrowiu paznokci lub skóry?
76. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju cukrzycy?
77. Czy doświadczasz jakichkolwiek problemów z stawami lub mięśniami?
78. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w cyklu miesiączkowym lub przepływie miesiączki?
79. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju osteoporozy?
80. Czy doświadczasz objawów anemii lub zaburzeń krwi?
81. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w słuchu lub równowadze?
82. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju udaru lub choroby naczyniowej?
83. Czy obecnie doświadczasz objawów reakcji alergicznej?
84. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w swojej mowie lub zdolnościach językowych?
85. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju choroby nerek?
86. Czy doświadczasz jakichkolwiek trudności z pamięcią lub koncentracją?
87. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w kolorze skóry lub pigmentacji?
88. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju choroby wątroby?
89. Czy doświadczasz jakichkolwiek trudności z trawieniem lub wypróżnianiem?
90. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w wadze ciała lub kształcie?
91. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju chorób układu oddechowego, takich jak POChP lub astma?
92. Czy obecnie doświadczasz objawów refluksu żołądkowego lub zgagi?
93. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w swoich wzorcach snu lub jakości snu?
94. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju chorób neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera lub Parkinsona?
95. Czy doświadczasz objawów odwodnienia lub zaburzeń elektrolitowych?
96. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w teksturze skóry lub elastyczności?
97. Czy masz jakiekolwiek obawy dotyczące ryzyka rozwoju chorób autoimmunologicznych?
98. Czy obecnie doświadczasz objawów lęku lub depresji?
99. Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w nastroju lub samopoczuciu emocjonalnym?
100. Czy jest coś jeszcze, o czym chciałbyś porozmawiać lub jakieś inne objawy, o których nie rozmawialiśmy?

bottom of page